Nobi Talai FW19 Fashion Show

Nobi Talai

FW19
Fashion Show

Hôtel Salomon de Rotschild
Paris