Taakk AW23 Fashion Show

Taakk

AW23
Fashion Show

Parking République,
Paris

Photos
© Karl Hab
© Daikichi Kawazumi

Video
© Hisashi Abe